Mug / Joseph Kraft

Mug by Joseph Kraft

3.5 x 4 x 3 inches