Mug / Mike Jabbur

Porcelain mug by Mike Jabbur

5 x 4 x 4.25 inches