Low Vase / Chris Pickett

Stoneware vase by Chris Pickett (2018)