Wayne Branum

Branum_10103

#10103
Wayne Branum
Large Bowl
4 x 14.5 x 14.5"
Salt Fired Stoneware
2007
$400

©50 Santa Fe Clay 2017